مولفه های صلح فرهنگی در شهر ارومیه
صلح فرهنگی در شهر ارومیه بجز با کم رنگ کردن خاطرات ناخوشایند و باز پیرائی جامعه از اعتقادات جزمی و البته رهایی از مفصل بندیها و صورت بندیهای تصلبی امکان پذیر نیست.