به گزارش ولات نیوز :بخش نوار مرزی سیلوانا، منطقه ای که در سیستم آموزش وپروش ایران ،منطقه محروم به حساب می آید باری دیگر به همگان ثابت کرد که محرومیت محدودیت نیست… برای مصاحبه وگفتگو با این جوان افتخار آفرین، بنده آزاد یوسفی راد  عازم مهانشهر زیوه شدم ،سیمای شاداب و حرف های گرم وامیدوار