بیماری های قارچی و باکتریایی بلای جان باغات + راه های جلوگیری

بیماری های قارچی و باکتریایی بلای جان باغات + راه های جلوگیری

شیوع بیماری های قارچی و باکتریایی در باغات، خصوصا باغات سیب به یکی از معضلات مهم باغداران تبدیل شده است. پراکنش سریع، باور به کنترل ناپذیری، اثرات شدید این بیماری ها بر درختان و عدم اطلاع باغداران از نحوه شیوع این بیماری ها از عواملی هستند که موجب اپیدمیک شدن آن ها و اثرات جبران ناپذیری بر باغات شده است.